สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิมาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพิมาย

16,280

297

0

465

762

762

89

65

0

608

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 29 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 10 กันยายน 2562 120 73 0 1 74 74 0 8 0 66 รายชื่อ
45. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 11 กันยายน 2562 120 27 0 1 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
48. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 50 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
52. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 12 กันยายน 2562 120 98 0 2 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
59. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
60. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
62. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 13 กันยายน 2562 120 98 0 1 99 99 0 20 0 79 รายชื่อ
64. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 14 กันยายน 2562 80 0 0 75 75 75 0 8 0 67 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 30 30 30 0 10 0 20 รายชื่อ
76. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
77. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
79. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
80. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 18 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 19 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 20 กันยายน 2562 280 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
95. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 กันยายน 2562 280 0 0 50 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
100. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 กันยายน 2562 280 0 0 38 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
111. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 26 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ