สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนไทย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนไทย

7,235

33

0

50

83

83

0

21

5

57

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 1 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 50 50 50 0 16 5 29 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศพก.อำเภอโนนไทย 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศพก.อำเภอโนนไทย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศพก.อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ศพก.อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. - 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศพก.อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. - 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. - 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ศพก.อำเภอโนนไทย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ศพก.อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ศพก.อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ศพก.อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ศพก.อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 180 33 0 0 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
100. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 26 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 27 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 28 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 29 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ