สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านขุนทด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอด่านขุนทด

9,905

725

0

1

726

726

366

19

0

341

1. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 13 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
63. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 14 0 31 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 17 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
67. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
68. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
69. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
70. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
71. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 18 กันยายน 2562 135 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
72. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
73. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
74. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
77. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 25 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
84. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 25 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
85. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 25 กันยายน 2562 90 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
86. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 25 กันยายน 2562 90 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
87. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 26 กันยายน 2562 90 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
89. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 26 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
90. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 26 กันยายน 2562 90 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
91. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 27 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ