สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านเหลื่อม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านเหลื่อม

1,350

605

0

180

785

785

0

87

0

698

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 1 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 5 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 6 สิงหาคม 2562 50 48 0 1 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 7 สิงหาคม 2562 50 3 0 45 48 48 0 10 0 38 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 8 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 13 สิงหาคม 2562 50 30 0 2 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 14 สิงหาคม 2562 50 32 0 23 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 15 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 19 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 20 สิงหาคม 2562 50 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 21 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 22 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 26 สิงหาคม 2562 150 0 0 99 99 99 0 17 0 82 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 12 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ