สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสิงสาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเสิงสาง

5,890

746

0

235

981

981

227

56

2

696

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 27 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 10 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 6 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 7 กันยายน 2562 200 31 0 1 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 1 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 13 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 13 กันยายน 2562 100 46 0 0 46 46 0 2 1 43 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 16 กันยายน 2562 250 79 0 1 80 80 0 2 0 78 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 16 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 16 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ 17 กันยายน 2562 200 87 0 1 88 88 0 2 0 86 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 17 กันยายน 2562 200 45 0 25 70 70 0 5 0 65 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 18 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านหนองตูม 19 กันยายน 2562 300 91 0 116 207 207 0 34 0 173 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชาคมสุขไพบูลย์ 19 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมบ้านหนองตูม 20 กันยายน 2562 200 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 22 กันยายน 2562 150 90 0 0 90 90 0 3 0 87 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 23 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลาประชาคมบ้านหนองขนาก 23 กันยายน 2562 250 16 0 34 50 50 2 0 0 48 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคม ดอนแขวน 23 กันยายน 2562 250 214 0 2 216 216 196 0 0 20 รายชื่อ
44. ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 25 กันยายน 2562 100 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 25 กันยายน 2562 150 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ