สรุปยอดห้องสอบ อำเภอครบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอครบุรี

2,900

1,269

0

4

1,273

1,273

64

0

0

1,209

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 2 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 5 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
19. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
26. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 11 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 11 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
29. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 13 กันยายน 2562 50 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 25 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 49 0 0 1 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ