สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาฉกรรจ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาฉกรรจ์

6,491

531

0

1,058

1,589

1,589

14

13

0

1,562

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 21 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 สิงหาคม 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 สิงหาคม 2562 160 34 0 19 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 สิงหาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 สิงหาคม 2562 160 17 0 29 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 สิงหาคม 2562 165 14 0 96 110 110 0 0 0 110 รายชื่อ
12. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 สิงหาคม 2562 160 22 0 136 158 158 0 1 0 157 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 สิงหาคม 2562 52 14 0 38 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 สิงหาคม 2562 160 15 0 105 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 สิงหาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 สิงหาคม 2562 160 46 0 61 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 2 กันยายน 2562 160 1 0 108 109 109 0 3 0 106 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 2 กันยายน 2562 70 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 3 กันยายน 2562 160 47 0 46 93 93 0 2 0 91 รายชื่อ
23. ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 4 กันยายน 2562 130 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 4 กันยายน 2562 160 14 0 100 114 114 0 1 0 113 รายชื่อ
25. ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 5 กันยายน 2562 160 18 0 64 82 82 0 1 0 81 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 6 กันยายน 2562 160 21 0 29 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
28. ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 กันยายน 2562 100 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 กันยายน 2562 100 9 0 2 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 12 กันยายน 2562 140 69 0 31 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 13 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 กันยายน 2562 100 11 0 7 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 กันยายน 2562 100 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 กันยายน 2562 100 71 0 3 74 74 7 0 0 67 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ตุลาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 ตุลาคม 2562 50 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ