สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัฒนานคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวัฒนานคร

6,040

789

0

69

858

858

0

5

0

853

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 21 สิงหาคม 2562 60 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 21 สิงหาคม 2562 20 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 22 สิงหาคม 2562 110 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 22 สิงหาคม 2562 40 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 140 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 27 สิงหาคม 2562 160 101 0 6 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
13. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 28 สิงหาคม 2562 160 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
15. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง 28 สิงหาคม 2562 120 42 0 10 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 29 สิงหาคม 2562 160 107 0 4 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
18. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 30 สิงหาคม 2562 160 89 0 0 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน 30 สิงหาคม 2562 70 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
23. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 60 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 2 กันยายน 2562 180 77 0 4 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง 2 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน 2 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 3 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 3 กันยายน 2562 180 116 0 11 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
34. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 17 กันยายน 2562 200 98 0 23 121 121 0 5 0 116 รายชื่อ
61. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ