สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้ำเย็น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังน้ำเย็น

3,820

429

1

101

531

531

2

55

1

473

1. ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 2 สิงหาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 14 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 16 สิงหาคม 2562 60 10 0 19 29 29 0 2 1 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
14. ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 28 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 สิงหาคม 2562 60 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 30 สิงหาคม 2562 80 30 0 4 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 2 กันยายน 2562 80 35 0 1 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
22. ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 3 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 80 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 4 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
27. ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 120 40 0 3 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
28. ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 5 กันยายน 2562 120 46 0 11 57 57 0 3 0 54 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลากลางบ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 10 0 37 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 9 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 10 กันยายน 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 11 กันยายน 2562 80 5 1 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 12 กันยายน 2562 80 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
37. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 12 กันยายน 2562 120 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 13 กันยายน 2562 80 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 16 กันยายน 2562 80 1 0 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42. ศาลากลางบ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น (จันทรา) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 18 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 19 กันยายน 2562 80 18 0 0 18 18 0 18 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 20 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 23 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 1 0 0 9 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 27 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ