สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองหาด

2,695

375

1

3

379

379

96

0

0

283

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 30 สิงหาคม 2562 100 96 1 3 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 4 กันยายน 2562 85 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 9 กันยายน 2562 10 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 13 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 19 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 96 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ