สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสนามชัยเขต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสนามชัยเขต

6,300

374

0

511

885

885

153

154

0

578

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 78 78 78 0 19 0 59 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 21 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 55 55 55 0 20 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 44 44 44 0 15 0 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 สิงหาคม 2562 100 74 0 1 75 75 0 10 0 65 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 2 กันยายน 2562 100 66 0 1 67 67 0 13 0 54 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 3 กันยายน 2562 200 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 4 กันยายน 2562 200 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 5 กันยายน 2562 200 0 0 30 30 30 0 15 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 8 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 9 กันยายน 2562 100 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 10 กันยายน 2562 100 42 0 0 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 11 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 12 กันยายน 2562 200 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 14 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 16 กันยายน 2562 200 0 0 98 98 98 0 34 0 64 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 กันยายน 2562 100 30 0 1 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 19 กันยายน 2562 200 0 0 79 79 79 31 0 0 48 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 20 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 97 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 กันยายน 2562 100 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ