สรุปยอดห้องสอบ อำเภอราชสาส์น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอราชสาส์น

316

54

1

52

107

107

1

0

0

106

1. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 4 สิงหาคม 2562 20 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 18 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ