สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโพธิ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านโพธิ์

210

22

0

0

22

22

0

0

0

22

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กันยายน 2562 15 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 19 กันยายน 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 30 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 10 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 24 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 6 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 20 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 4 ธันวาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 18 ธันวาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ