สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตราด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 7 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 9 กรกฎาคม 2562 30 0 1 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 15 กรกฎาคม 2562 75 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 23 กรกฎาคม 2562 20 0 1 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 54 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 2 สิงหาคม 2562 41 0 0 48 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 สิงหาคม 2562 14 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 6 สิงหาคม 2562 30 6 0 6 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 1 1 56 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 15 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 29 สิงหาคม 2562 41 1 0 38 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 5 กันยายน 2562 45 2 0 38 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
51 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 6 กันยายน 2562 50 47 0 3 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 กันยายน 2562 5 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
53 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 9 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 5 0 52 รายชื่อ
57 อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 10 กันยายน 2562 1 0 0 38 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
59 อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 10 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 10 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
61 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 11 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 12 กันยายน 2562 42 0 0 40 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 17 กันยายน 2562 55 0 0 41 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 19 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
68 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 19 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 6 0 56 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 20 กันยายน 2562 50 0 0 43 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
70 อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 80 68 0 3 71 71 0 6 0 65 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 24 กันยายน 2562 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 24 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 13 0 33 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 25 กันยายน 2562 60 0 0 60 60 60 0 15 0 45 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 26 กันยายน 2562 41 0 0 41 41 41 0 12 0 29 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 36 0 4 รายชื่อ
79 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกาง 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
82 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 17 ตุลาคม 2562 41 0 0 41 41 41 0 15 0 26 รายชื่อ
83 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 15 0 25 รายชื่อ
84 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 7 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 15 0 15 รายชื่อ
87 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 14 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
89 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกาง 15 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ