สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตราด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองตราด

2,521

468

3

1,371

1,842

1,842

318

72

1

1,451

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 7 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 9 กรกฎาคม 2562 30 0 1 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 15 กรกฎาคม 2562 75 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 23 กรกฎาคม 2562 20 0 1 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 54 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 2 สิงหาคม 2562 41 0 0 48 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 สิงหาคม 2562 14 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 6 สิงหาคม 2562 30 6 0 6 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 1 1 56 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 15 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 29 สิงหาคม 2562 41 1 0 38 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 5 กันยายน 2562 45 2 0 38 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
44. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
45. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 6 กันยายน 2562 50 47 0 3 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 กันยายน 2562 5 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 9 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 9 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 8 0 52 รายชื่อ
49. อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 10 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 10 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 10 กันยายน 2562 1 0 0 38 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
52. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 11 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 12 กันยายน 2562 42 0 0 40 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 17 กันยายน 2562 55 0 0 41 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 19 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
57. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 19 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 6 0 56 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 20 กันยายน 2562 50 0 0 43 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
59. อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 80 68 0 3 71 71 12 0 0 59 รายชื่อ
60. อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 24 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 24 กันยายน 2562 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 25 กันยายน 2562 60 0 0 60 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 26 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
65. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกาง 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
68. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
69. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
70. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด. 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 10 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ