สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนายายอาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนายายอาม

4,814

470

20

1,345

1,835

1,835

3

0

0

1,832

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 กรกฎาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 กรกฎาคม 2562 40 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 กรกฎาคม 2562 40 0 2 15 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 31 กรกฎาคม 2562 40 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
18. ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 3 สิงหาคม 2562 5 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 สิงหาคม 2562 41 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
25. ศาลากลางบ้านหินดาด หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. ศาลากลางบ้านซับยี่หร่า หมู่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 13 สิงหาคม 2562 55 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
32. ศาลากลางบ้านซับยี่หร่า หมู่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 20 สิงหาคม 2562 90 0 2 50 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
37. ศาลากลางบ้านหินกอง หมู่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 110 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
38. ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
39. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 21 สิงหาคม 2562 140 0 1 55 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
41. ศาลากลางบ้าน หมุ่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 22 สิงหาคม 2562 110 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
43. ศาลาวัดคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 สิงหาคม 2562 140 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
45. ศาลากลางบ้านหนองน้ำขาว หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
46. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 23 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
48. ศาลากลางบ้านเนินมณฑา หมู่ 10 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 105 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 2 กันยายน 2562 65 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 3 กันยายน 2562 65 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 4 กันยายน 2562 65 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 กันยายน 2562 65 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 6 กันยายน 2562 65 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 กันยายน 2562 60 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 กันยายน 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
60. ศาลากลางบ้านห้วงน้ำเค็ม หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 กันยายน 2562 110 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
62. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 12 กันยายน 2562 100 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 13 กันยายน 2562 100 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
65. ที่ทำการกำนันตำบลช้างข้าม หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 16 กันยายน 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 17 กันยายน 2562 120 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
68. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 17 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
69. ศาลากลางบ้านหมื่นซ่อง หมุ่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 18 กันยายน 2562 100 0 2 40 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 กันยายน 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 20 กันยายน 2562 70 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 กันยายน 2562 70 0 0 15 15 15 2 0 0 13 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 24 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ