สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งหางแมว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแก่งหางแมว

3,970

769

14

330

1,113

1,113

0

57

0

1,056

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 กรกฎาคม 2562 30 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 18 กรกฎาคม 2562 90 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 24 กรกฎาคม 2562 135 0 1 65 66 66 0 8 0 58 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 25 กรกฎาคม 2562 100 0 2 10 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 30 กรกฎาคม 2562 100 0 7 33 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 1 สิงหาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 2 สิงหาคม 2562 50 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 6 สิงหาคม 2562 200 40 0 8 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 7 สิงหาคม 2562 215 75 0 24 99 99 0 27 0 72 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 สิงหาคม 2562 180 39 0 26 65 65 0 6 0 59 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 13 สิงหาคม 2562 200 13 0 11 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 14 สิงหาคม 2562 160 11 0 8 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 19 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 20 สิงหาคม 2562 160 1 0 6 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 21 สิงหาคม 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 สิงหาคม 2562 75 75 0 1 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กันยายน 2562 160 146 0 0 146 146 0 0 0 146 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กันยายน 2562 160 143 0 0 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ