สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสอยดาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสอยดาว

8,100

285

17

1,039

1,341

1,341

0

3

0

1,338

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 10 กรกฎาคม 2562 50 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 กรกฎาคม 2562 80 0 8 18 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 กรกฎาคม 2562 80 0 3 29 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 กรกฎาคม 2562 120 0 3 17 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 1 11 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24. ศาลากลางหมู่บ้านบ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
26. ศาลากลางบ้านบ้านคลองกลาง หมู่ 18 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 100 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 23 สิงหาคม 2562 190 20 0 21 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
37. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 สิงหาคม 2562 120 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
39. ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
40. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
43. สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 100 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 28 สิงหาคม 2562 140 3 0 28 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 29 สิงหาคม 2562 240 36 0 22 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 สิงหาคม 2562 240 45 0 32 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 31 สิงหาคม 2562 300 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2 กันยายน 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 3 กันยายน 2562 120 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 4 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 5 กันยายน 2562 120 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 กันยายน 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 กันยายน 2562 120 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 12 กันยายน 2562 120 17 0 30 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
58. ศาลากลางกลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 กันยายน 2562 120 25 0 24 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 กันยายน 2562 60 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 กันยายน 2562 120 2 0 20 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ