สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแหลมสิงห์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแหลมสิงห์

2,100

118

7

62

187

187

8

9

0

170

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 8 กรกฎาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 19 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 22 กรกฎาคม 2562 10 0 3 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 สิงหาคม 2562 10 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. วัดบางสระเก้า 2 กันยายน 2562 100 27 0 2 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 กันยายน 2562 160 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. วัดบางสระเก้า 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 6 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. รพสต.คลองน้ำเค็ม 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39. รพสต.คลองน้ำเค็ม 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 8 0 5 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 12 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 60 16 0 4 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
46. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 18 กันยายน 2562 40 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
49. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
51. ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 80 15 0 1 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
52. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 20 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 24 กันยายน 2562 80 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 30 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ