สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมะขาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมะขาม

6,025

465

0

581

1,046

1,046

1

11

0

1,034

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 3 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ศาลาวัดขนุน 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. ศาลาวัดขนุน 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. ศาลาวัดขนุน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 25 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาวัดขนุน 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 18 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
27. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29. ศาลาวัดขนุน 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33. ศาลาวัดขนุน 19 สิงหาคม 2562 42 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
35. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. เทศบาลตำบลปัถวี 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลาวัดขนุน 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
44. วัดทุ่งบอน หมู่ 1 ตำบลปัถวี 22 สิงหาคม 2562 40 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
45. ศาลาวัดบ้านปึก 22 สิงหาคม 2562 50 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
46. ศาลาเอนกประสงค์วัดปึก 22 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47. ศาลาวัดบ้านปึก 23 สิงหาคม 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48. เทศบาลตำบลปัถวี 23 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 สิงหาคม 2562 150 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
50. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 23 สิงหาคม 2562 18 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
51. ศาลาวัดขนุน 23 สิงหาคม 2562 15 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 สิงหาคม 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53. ศาลาวัดขนุน 26 สิงหาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 27 สิงหาคม 2562 10 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
55. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 27 สิงหาคม 2562 43 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
56. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลปัถวี 28 สิงหาคม 2562 15 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
58. ศาลาวัดขนุน 28 สิงหาคม 2562 8 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
59. ศาลา ม.12 ตำบลปัถวี 29 สิงหาคม 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
60. ศาลาวัดขนุน 29 สิงหาคม 2562 12 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
61. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลา ม.12 ตำบลปัถวี 30 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 สิงหาคม 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
64. ศาลาวัดขนุน 30 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
65. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66. เทศบาลตำบลปัถวี 2 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67. วัดท่าหลวงบน 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 2 กันยายน 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3 กันยายน 2562 6 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 3 กันยายน 2562 40 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
72. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 6 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
73. วัดหนองอ้อ 4 กันยายน 2562 100 28 0 1 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
74. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 22 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
75. เทศบาลตำบลปัถวี 5 กันยายน 2562 10 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
76. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 5 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 5 กันยายน 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
78. ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 6 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
81. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 10 กันยายน 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
82. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 10 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 10 กันยายน 2562 15 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
84. ศาลาวัดขนุน 11 กันยายน 2562 105 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 11 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 12 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 17 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
88. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
89. เทศบาลตำบลปัถวี 12 กันยายน 2562 50 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 กันยายน 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
91. ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 25 12 0 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
92. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 22 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
93. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 27 19 0 8 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 15 กันยายน 2562 5 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
95. เทศบาลตำบลปัถวี 16 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 58 26 0 22 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 17 กันยายน 2562 60 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
99. ศาลาวัดขนุน 17 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
100. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 50 5 0 43 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
101. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 10 4 0 6 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
102. สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี 18 กันยายน 2562 20 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
103. เทศบาลตำบลปัถวี 18 กันยายน 2562 50 21 0 9 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 18 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 กันยายน 2562 40 6 0 7 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
106. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 19 กันยายน 2562 45 7 0 32 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
107. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
108. เทศบาลตำบลปัถวี 19 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 20 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
110. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ