สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโป่งน้ำร้อน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโป่งน้ำร้อน

4,632

184

1

1,629

1,814

1,814

0

28

0

1,786

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 กรกฎาคม 2562 5 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 กรกฎาคม 2562 35 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 กรกฎาคม 2562 35 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กรกฎาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยบ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 130 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 6 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่วง หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 75 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคมหมู่บ้านซับมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. โรงเรียนบ้านดงจิก 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. โรงเรียนบ้านคลองคต หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 130 0 0 120 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
42. ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 64 0 10 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 74 74 74 0 23 0 51 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. หอประชุมโรงเรียนบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 165 0 0 164 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 26 สิงหาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
52. ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 75 60 0 15 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
54. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
62. ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 140 0 0 106 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
63. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 กันยายน 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
65. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 2 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
67. ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 3 กันยายน 2562 100 0 0 76 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
68. ศาลาประชาคมบ้านแสมด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 90 0 0 90 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 4 กันยายน 2562 55 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 6 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กันยายน 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 11 กันยายน 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 13 กันยายน 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 16 กันยายน 2562 50 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
77. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 45 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 17 กันยายน 2562 45 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
79. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 100 60 0 39 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
80. ศาลาวัดชะแมบ 18 กันยายน 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 18 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
82. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
83. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ