สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าใหม่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าใหม่

4,850

561

10

610

1,181

1,181

120

26

0

1,035

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 60 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 60 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 60 0 1 19 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 75 0 0 32 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 สิงหาคม 2562 95 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 สิงหาคม 2562 90 0 3 33 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 สิงหาคม 2562 80 0 1 17 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
33. ศาลาวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 กันยายน 2562 60 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 5 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 กันยายน 2562 60 60 0 1 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
45. ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.ทุ่งเบญจา 11 กันยายน 2562 50 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 12 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
49. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 13 กันยายน 2562 80 60 0 12 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
50. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 13 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 17 กันยายน 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
53. ศาลาวัดแพร่งขาหยั่ง หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง 17 กันยายน 2562 150 128 0 0 128 128 0 0 0 128 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 18 กันยายน 2562 110 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลาวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 24 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 25 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 กันยายน 2562 60 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ