สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองจันทบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองจันทบุรี

11,955

451

1

356

808

808

43

5

0

760

1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 9 กรกฎาคม 2562 35 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 กรกฎาคม 2562 140 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 160 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 สิงหาคม 2562 160 0 0 56 56 56 0 4 0 52 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศพก.อำเภอเมืองจันทบุรี หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อ.เมืองจันทบุรี 5 สิงหาคม 2562 160 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลแสลงอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 160 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
26. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 160 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. วัดสมเด็จศิริปุญญาราม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. วัดโป่งแรด หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 160 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่3 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
39. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศจช.ตำบลคมบาง 29 สิงหาคม 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. รพสต.หนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 30 สิงหาคม 2562 100 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 10 กันยายน 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 12 กันยายน 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. อบต.คมบาง หมู่ที่9 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
62. ศจช.ตำบลคมบาง 20 กันยายน 2562 400 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
65. รพสต.หนองขอน หมู่ที่ 6 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
66. โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 1 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
67. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 400 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
68. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 400 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
69. วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง 23 กันยายน 2562 400 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
70. วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 25 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
71. วัดดอนตาล ต.พลับพลา 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองนารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ