สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปลวกแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปลวกแดง

897

354

0

160

514

514

36

29

0

449

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 31 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 สิงหาคม 2562 31 15 0 4 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 5 สิงหาคม 2562 30 17 0 8 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 32 21 0 1 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 9 สิงหาคม 2562 30 14 0 8 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 13 สิงหาคม 2562 40 30 0 6 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 สิงหาคม 2562 40 30 0 2 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 27 สิงหาคม 2562 37 33 0 1 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 28 สิงหาคม 2562 32 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 29 สิงหาคม 2562 35 31 0 0 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 สิงหาคม 2562 25 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 กันยายน 2562 30 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 2 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 4 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 4 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 กันยายน 2562 30 19 0 3 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 10 กันยายน 2562 20 10 0 2 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 19 กันยายน 2562 35 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 24 กันยายน 2562 37 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 26 กันยายน 2562 13 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ