สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม บ่อทอง

6,192

330

0

449

779

779

0

1

0

778

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 26 กรกฎาคม 2562 70 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 11 0 2 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 60 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 240 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 14 สิงหาคม 2562 240 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 210 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 กันยายน 2562 200 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3 กันยายน 2562 170 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 กันยายน 2562 320 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 กันยายน 2562 320 62 0 1 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 6 กันยายน 2562 320 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 12 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 13 กันยายน 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 กันยายน 2562 80 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ