สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพานทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพานทอง

336

40

2

8

50

50

33

1

0

16

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 14 สิงหาคม 2562 10 6 1 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 16 สิงหาคม 2562 10 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 7 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 12 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 24 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 27 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ