สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองชลบุรี

1,490

0

2

57

59

59

0

4

0

55

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 กันยายน 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ