สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองโดน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองโดน

420

10

73

20

103

103

0

16

0

87

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 12 กรกฎาคม 2562 10 0 9 1 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 12 กรกฎาคม 2562 20 0 10 1 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 15 กรกฎาคม 2562 80 0 28 17 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 24 0 24 24 0 9 0 15 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 29 สิงหาคม 2562 10 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 19 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ