สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิหารแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวิหารแดง

280

83

0

58

141

141

11

0

0

130

1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเจริญธรรม 22 สิงหาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบลำ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวิหารแดง 27 สิงหาคม 2562 12 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 17 กันยายน 2562 30 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ