สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งคอย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแก่งคอย

2,294

701

193

365

1,259

1,259

125

0

0

1,134

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 5 กรกฎาคม 2562 50 0 16 12 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 12 กรกฎาคม 2562 50 0 10 34 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 19 กรกฎาคม 2562 74 0 22 52 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 26 กรกฎาคม 2562 200 0 36 69 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 1 สิงหาคม 2562 150 1 34 74 109 109 0 0 0 109 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 5 สิงหาคม 2562 110 1 19 32 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 7 สิงหาคม 2562 100 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 13 สิงหาคม 2562 100 13 8 39 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 14 สิงหาคม 2562 200 164 0 0 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์หารบริหารส่วนตำบลสองคอน 20 สิงหาคม 2562 100 23 3 4 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. ศูนย์สายตรวจชุมชนตำบลทับกวาง 21 สิงหาคม 2562 60 21 0 15 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 28 สิงหาคม 2562 60 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 30 สิงหาคม 2562 100 0 4 29 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
20. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลชะอม 6 กันยายน 2562 100 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
21. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ชะอม 11 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
22. ที่ทำการกำนันตำบลชะอม 13 กันยายน 2562 100 48 0 2 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลชะอม 17 กันยายน 2562 100 70 4 1 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
24. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชะอม 19 กันยายน 2562 100 83 0 0 83 83 83 0 0 0 รายชื่อ
25. วัดกะเหรี่ยงคอม้า 24 กันยายน 2562 100 3 13 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
26. วัดบึงไม้ 26 กันยายน 2562 100 2 24 0 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ