สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินขาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเนินขาม

1,947

0

0

1,704

1,704

1,704

0

41

0

1,663

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 26 กรกฎาคม 2562 84 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 31 กรกฎาคม 2562 83 0 0 79 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 2 สิงหาคม 2562 121 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 5 สิงหาคม 2562 121 0 0 106 106 106 0 1 0 105 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 111 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 12 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 16 สิงหาคม 2562 174 0 0 173 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 19 สิงหาคม 2562 165 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 21 สิงหาคม 2562 162 0 0 138 138 138 0 4 0 134 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 23 สิงหาคม 2562 166 0 0 158 158 158 0 6 0 152 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 26 สิงหาคม 2562 171 0 0 168 168 168 0 3 0 165 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 30 สิงหาคม 2562 137 0 0 127 127 127 0 21 0 106 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 2 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 3 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 5 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 6 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 9 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 11 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 13 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ