สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดสิงห์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวัดสิงห์

1,056

595

0

273

868

868

0

54

0

814

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 1 สิงหาคม 2562 40 1 0 39 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 9 สิงหาคม 2562 40 28 0 3 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 14 สิงหาคม 2562 73 63 0 3 66 66 0 2 0 64 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 15 สิงหาคม 2562 65 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 16 สิงหาคม 2562 71 57 0 11 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 19 สิงหาคม 2562 20 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 20 สิงหาคม 2562 60 55 0 0 55 55 0 7 0 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 21 สิงหาคม 2562 60 54 0 0 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 22 สิงหาคม 2562 45 36 0 1 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 23 สิงหาคม 2562 76 75 0 0 75 75 0 9 0 66 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 26 สิงหาคม 2562 106 89 0 3 92 92 0 1 0 91 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 105 63 0 0 63 63 0 8 0 55 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 28 สิงหาคม 2562 35 4 0 3 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 30 สิงหาคม 2562 20 3 0 16 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 4 กันยายน 2562 20 1 0 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 5 กันยายน 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ