สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมโนรมย์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมโนรมย์

265

0

0

143

143

143

0

2

0

141

1. ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8. ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 5 กันยายน 2562 15 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
9. ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 17 กันยายน 2562 20 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
10. ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ท่าฉนวน 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ