สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองม่วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองม่วง

3,655

360

1

1,369

1,730

1,730

109

95

0

1,526

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 44 44 44 0 12 0 32 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 113 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 132 132 132 0 2 0 130 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 15 สิงหาคม 2562 210 0 1 169 170 170 0 0 0 170 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 16 สิงหาคม 2562 210 0 0 164 164 164 0 1 0 163 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 19 สิงหาคม 2562 280 0 0 152 152 152 0 21 0 131 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 20 สิงหาคม 2562 220 0 0 144 144 144 0 1 0 143 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 97 97 97 0 13 0 84 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 22 สิงหาคม 2562 250 0 0 199 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 99 99 99 0 5 0 94 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 สิงหาคม 2562 200 1 0 39 40 40 0 27 0 13 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 5 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 6 กันยายน 2562 15 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 6 กันยายน 2562 50 50 0 2 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 9 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 10 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 11 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 11 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 25 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ