สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกเจริญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกเจริญ

1,581

232

3

879

1,114

1,114

74

27

1

1,012

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 1 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 20 0 80 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 64 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 15 สิงหาคม 2562 60 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10. ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
11. ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
12. ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
13. อบต.หนองมะค่า 3 กันยายน 2562 51 50 0 1 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
14. อบต.หนองมะค่า 4 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15. อบต.หนองมะค่า 5 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
16. ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 10 กันยายน 2562 100 0 0 97 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
17. ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 11 กันยายน 2562 100 0 0 99 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
18. ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 12 กันยายน 2562 100 0 0 100 100 100 0 1 1 98 รายชื่อ
19. ศาลา SML ม.2ตำบลยางราก 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 13 กันยายน 2562 100 0 0 94 94 94 0 1 0 93 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 25 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ