สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหมี่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านหมี่

535

434

0

41

475

475

0

0

0

475

1. สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 13 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 14 สิงหาคม 2562 38 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
3. สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 15 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 159 0 1 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
5. วัดดงพลับ อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7. วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
9. วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4 กันยายน 2562 66 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ