สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองลพบุรี

3,096

436

0

454

890

890

183

22

3

682

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 18 กรกฎาคม 2562 150 0 0 99 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 กรกฎาคม 2562 230 0 0 143 143 143 0 0 1 142 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 24 กรกฎาคม 2562 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 กรกฎาคม 2562 110 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 30 กรกฎาคม 2562 220 0 0 104 104 104 0 0 2 102 รายชื่อ
12. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 31 กรกฎาคม 2562 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลกกโก 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 21 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
25. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 22 สิงหาคม 2562 50 42 0 1 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 28 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 28 สิงหาคม 2562 21 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 29 สิงหาคม 2562 55 55 0 0 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
35. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 4 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
36. ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 19 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 5 0 18 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 20 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
38. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 23 กันยายน 2562 70 56 0 0 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
39. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 24 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
40. ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 25 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
41. ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ