สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางกรวย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางกรวย

1,035

100

0

8

108

108

0

0

0

108

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 19 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 10 กันยายน 2562 70 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. วัดบางขนุน 11 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 12 กันยายน 2562 90 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
25. วัดไทยเจริญ 13 กันยายน 2562 70 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 15 กันยายน 2562 15 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 16 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 18 กันยายน 2562 80 3 0 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ