สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางเสาธง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางเสาธง

780

0

0

213

213

213

0

0

0

213

1. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 18 สิงหาคม 2562 60 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9. ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 25 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ