สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางพลี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางพลี

1,740

118

0

18

136

136

32

0

0

104

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 20 สิงหาคม 2562 120 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
14. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 21 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 17 กันยายน 2562 50 35 0 2 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 18 กันยายน 2562 50 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 23 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ