สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางบ่อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางบ่อ

253

0

0

180

180

180

0

0

0

180

1. วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง 16 สิงหาคม 2562 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลีน้อย 23 สิงหาคม 2562 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่ 7 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง(เผือกบางนานำวิทยา) 29 สิงหาคม 2562 21 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเปร็ง 5 กันยายน 2562 21 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ตำบลเปร็ง 11 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
9. ที่ทำการกำนันตำบลคลองสวน 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ