สมัครเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกอบรม และสอบ

1ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

เริ่มต้น ตรวจสอบข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร แล้วดำเนินการต่อไปทีละขั้นตอน

เลขประจำตัวประชาชน

2สถานะการขึ้นทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร

3แปลงปลูกพืชที่มีสิทธิ์ใช้สารเคมีฯ

ให้กดปุ่ม "นำเข้าร่วมมาตรการ" บนแปลงปลูกที่ต้องการนำสารเคมีฯ ไปใช้แปลงนั้น (หากแปลงที่ต้องการเลือกเข้าระบบทะเบียนเกษตรกรในวันนี้ ต้องรอเลือกแปลงในวันพรุ่งนี้) หากเลือกแล้วปุ่มจะกลายเป็นสีเขียวเขียนว่า "เข้าร่วมมาตรการแล้ว"

4สมัครเข้ารับการเรียนรู้

เลือกกระบวนการเรียนรู้ - ให้เลือกเพียง 1 ช่องทาง และต้องเลือกแปลง ในขั้นตอนที่ 3 อย่างน้อย 1 แปลง

5การเข้าทดสอบ

จอง วัน เวลา และสถานที่สอบ เข้าสอบและตรวจสอบผลการสอบ