สมัครเข้ารับการเรียนรู้การใช้สารเคมีอันตราย

1ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

ตรวจสอบข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2สถานะการขึ้นทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร

3แปลงปลูกพืช 6 ชนิด ที่มีสิทธิ์ใช้สารเคมีฯ

เลือกแปลงปลูกเพื่อนำไปขอสิทธิ์ใช้สารเคมีฯ

4สมัครเข้ารับการเรียนรู้

เลือกกระบวนการเรียนรู้ ต้องเลือกแปลง ในขั้นตอนที่ 3 อย่างน้อย 1 แปลง

5จองห้องสอบ

เลือกวัน/เวลา/สถานที่สอบ การใช้สารเคมี